عنوان کتاب: رمان نبرد نهایی (داستان تاریخی)

See all ads from زارع
قیمت : 22000
ID :172

Description

من پیشینه دارم

پس هستم


با امید که این حکایت، درهم شکننده اندیشه فراخگویان و پندارنویسان و تصویرپردازان مللی باشد که با وجدان تهی ازانسانیت، دست اندر دست هم نهادند تا فیلمهایی همچو سیصد را به جولان در بیاورند و فرهنگ شجاعت ایران را ناگسیخته زیر گندباد حقارت بکوبند.
سلمان سمیعی
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 544
تهران
رمان نبرد نهایی (داستان تاریخی)